BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE     TAJEMNICA ZAWODOWA      STANDARDY ETYCZNE

Radca prawny Karolina Bisek i radca prawny Robert Staszewski rozpoczęli współpracę w 2015 roku.
Połączenie doświadczenia zawodowego w obsłudze podmiotów gospodarczej oraz pasji i zaangażowania w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, skutkuje świadczeniem usług na najwyższym poziomie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Kancelarii Radców Prawnych Bisek i Staszewski świadczy pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Oferujemy Państwu pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa: prawo gospodarcze, prawo rodzinne, prawo budowlane, prawo cywilne, prawo karne, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo budowlane, prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo podatkowe, prawo wykroczeń.
Świadczymy pomoc prawną poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, przygotowywanie i analizy projektów umów, uchwał oraz sporządzanie innej, koniecznej dokumentacji. Ponadto występujemy przed sądami, urzędami i organizacjami w roli pełnomocników procesowych oraz obrońców.
Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Kompleksowa obsługa prawna

W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

 • udzielamy doraźnych porad prawnych, związanych z bieżącą działalnością gospodarczą,
 • zapewniamy analizę, opiniowanie i przygotowywanie wszystkich rodzajów umów, obecnych w obrocie gospodarczym,
 • oferujemy przejęcie i dalsze prowadzenie wszystkich spraw przed sądami i organami administracji publicznej,
 • przygotowujemy statuty, regulaminy, uchwały oraz aktualizujemy dane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • zapewniamy doradztwo i moderowanie posiedzeń Organów Spółki,
 • gwarantujemy przejęcie wszystkich obowiązków dotyczących postępowań windykacyjnych, włącznie z postępowaniami przedsądowymi, sądowym i egzekucyjnymi,
 • uczestniczymy w negocjacjach handlowych.
Oferujemy również pomoc prawną w pozostałych sprawach, zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów.

Prawo gospodarcze - Start up

Rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Oferujemy pomoc we wszystkich aspektach związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przygotowujemy dla Państwa niezbędne druki i formularze do rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie gminy oraz urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Rejestrujemy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Przedsiębiorcy zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego mogą liczyć na naszą pomoc na każdy z etapów otwierania nowej firmy. Przygotowujemy dla Państwa projekt umowy spółki, wyjaśniamy ewentualne wątpliwości odnośnie poszczególnych zapisów, przygotowujemy komplet dokumentów, niezbędnych do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zajmiemy się również wszystkimi formalnościami w urzędzie skarbowym i ZUS.

Nasza pomoc prawna może dotyczyć również postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Prawo podatkowe

Sporządzamy opinie prawne z zakresu regulacji dotyczących obciążeń podatkowych. Reprezentujemy Strony w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Prawo budowlane

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna procesów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji budowlanych – branży drogowej oraz energetycznej.
Reprezentujemy i doradzamy Klientom również w sprawach z zakresu zamówień publicznych, reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Kompleksowe usługi windykacyjne

Oferujemy usługi w zakresie windykacji dla Klientów z regionu woj. dolnośląskiego oraz innych obszarów Polski.

Monitoringu płatności

Bieżąca kontrola terminowego regulowania płatności przez kontrahentów. W zakres monitoringu wchodzi: kontakt telefoniczny, wiadomości tekstowe, kontakt mailowy z dłużnikiem. Celem monitoringu płatności jest możliwie wczesne rozpoczęcie działań zmierzających do pozyskania należności.  

Windykacja polubowna

Procedura windykacji polubownej stanowi pierwszy etap usług, uruchamiany w przypadku gdy po dacie płatności faktury, Klienci nie odnotowują wpłaty na rachunku bankowym. Polega ona na pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty listem poleconym oraz telefonicznym kontaktem z dłużnikiem, celem ustalenia przyczyn zwłoki oraz (jeśli to możliwe) ustalenia terminu zapłaty.

Postępowanie sądowe

W przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przynosi oczekiwanego rezultatu lub jesteście Państwo zdecydowani pominąć ten etap kontaktów z dłużnikiem, wskazane jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Po otrzymaniu kompletu dokumentów, przygotowujemy pozew i reprezentujemy Państwa przed Sądem aż do prawomocnego zakończenia postępowania.
Reprezentujemy Państwa również w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Komorników Sądowych.

 

W ramach stałej i doraźnej obsługi, zapewniamy pomoc prawną m.in.:

Inwestorom z Polski i zagranicy,
Generalnym wykonawcom oraz Podwykonawcom,
Deweloperom,
Spółdzielniom mieszkaniowym.
Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Prawo rodzinne

Kancelaria Radców Prawnych Bisek i Staszewski s.c. oferuje pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych.

 • Świadczymy kompleksową pomoc w sprawach o rozwód, separację.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniu o podział majątku wspólnego.
 • Prowadzimy sprawy alimentacyjne: ustalenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie nieistnienia stosunku alimentacyjnego.
 • Zajmujemy się również sprawami, dotyczącymi władzy rodzicielskiej.
 • Sprawy, dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem: ograniczenie utrzymywania kontaktów, zmiana rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem
 • Opieka i Kuratela.
 • Ubezwłasnowolnienie.

Rozwody

Sprawy rozwodowe są sprawami delikatnymi, których prowadzenie warto powierzyć profesjonalistom.
W zależności od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy, proces rozwodowy może obejmować jedną, kilka lub kilkanaście rozpraw.

Zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu i poprowadzeniu kompleksowego postępowania rozwodowego lub sprawy o separację.

W zależności od indywidualnych potrzeb pomoc prawna może polegać na jednorazowej poradzie, podczas której otrzymujecie Państwo komplet informacji, nt. skutków i konsekwencji związanych z rozwodem oraz przebiegiem rozprawy rozwodowej, w innym przypadku, nasza pomoc może polegać na sporządzeniu pozwu, odpowiedzi na pozew lub innych pism procesowych lub kompleksowym reprezentowaniu Państwa podczas całego procesu.

Państwa interesy i bezpieczeństwo są dla nas priorytetem.

Odszkodowania komunikacyjne

Oferujemy wsparcie w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Pomagamy naszym Klientom uzyskać świadczenia z tytułu wyrządzonej szkody.
Odszkodowania, stanowią formę rekompensaty doznanego uszczerbku, która najczęściej przybiera formę finansową. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania, począwszy od zgłoszenia szkody przez negocjacje przedsądowe, proces aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyrównać Państwu poniesione koszty oraz zrekompensować następujące straty:

 • koszty leczenia i rehabilitacji,
 • kosztów dojazdów na wizyty lekarskie,
 • za utracone dochody,
 • zadośćuczynienie za doznane cierpienia,
 • za zniszczone przedmioty i odzież,
 • renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej.

Jeżeli wypadek drogowy doprowadził do śmierci osoby bliskiej macie Państwo prawo dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty dla najbliższych członków rodziny zmarłego. 

Odszkodowania majątkowe

Jeżeli w związku z zawartym, dobrowolnym ubezpieczeniem mieszkania czy domu, macie Państwo problem z ustaleniem (z ubezpieczycielem) wysokości rzeczywistej szkody jakiej doznaliście w skutek zalania czy kradzieży lub innego działania osób trzecich – zadzwońcie do nas. Pomożemy Państwu w negocjacjach, przygotujemy niezbędną dokumentację będziemy reprezentowali Państwa przed Sądem w sprawie o odszkodowanie.

Odszkodowania za błędy medyczne

Jeżeli w związku z usługą medyczną, odczuwacie Państwo negatywne następstwa przebytego zabiegu, operacji czy procesu leczenia lub odczuwacie inne dolegliwości, a wasz stan zdrowia się pogorszył i możliwości codziennego funkcjonowania zmniejszyły się, prosimy o kontakt.

Specjaliści z naszej Kancelarii udzielom prady prawnej w zakresie przysługujących Państwu praw oraz zajmą się wszystkimi formalnościami.

Prawo pracy

Posiadamy doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w sporach przed Sądem pracy, zarówno w roli pełnomocników pracowników jak i pracodawców.

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa pracy prowadzimy m.in.:

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odwołania do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem,
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia,
 • zapłatę odszkodowania bądź przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy.

Prawo spadkowe

Zajmujemy się kompleksową obsługą spraw spadkowych. Stwierdzenie nabycia spadku. Sprawy o dział spadku. Testamenty.

Kancelaria Radców Prawnych Bisek i Staszewski s.c.

52-416 Wrocław, ul. Ludwika Solskiego 4/6
NIP: 8943162714
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.